Formulari d'inscripció pàdel

Inscripció Escola Sant Pol

Dades personals
Dades sanitàries
AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCARIA

Protecció de dades i confidencialitat: D'acord a la LOPD i LSSI, l'informen que la seva adreça de correu electrònic, així com la resta de les dades de caràcter personal que disposem, seran objecte de tractament automatitzat en els fitxers de el Club de tennis Sant Pol de Mar. La direcció es reserva el dret a utilitzar fotos i altres materials produïts durant les classes i estades sempre que no existeixi oposició expressa prèvia per part dels pares o tutors dels participants. L'informem que podrà rebre informació comercial sobre la nostra activitat, serveis i productes per aquest mitjà. Vostè podrà en qualsevol moment exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la Llei a través de la següent adreça de correu electrònic: escolatennissantpol@gmail.com

Marc Normatiu. Estatuts Federació Catalana de Tennis.
Exigència de la Llicència Federativa a tota persona que utilitzi les pistes de tennis.
La Llei de l’Esport 8/1999 de la Generalitat de Catalunya obliga a disposar d’una llicència federativa que cobreixi l’assistència sanitària i la responsabilitat civil individual, per tal d’utilitzar qualsevol instal·lació d’un club esportiu. Cobertura d’Assistència Sanitària
Assistència sanitària per a accidents o lesions en la pràctica esportiva en els termes previstos al R.D. 849/93 de 4 de juny, així com a l’article 100 de la Llei de Contracte d’Assegurança (Llei 50/80 de 8 d’octubre), segons el qual s’entén per accident “la lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’Assegurat, que produeixi invalidesa temporal o permanent o mort”. Així mateix s’inclouen en la Cobertura de l’Assegurança les lesions no traumàtiques, que es derivin d’una causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l’Assegurat, quedant excloses les patologies degeneratives i les que, encara latents, es manifesten de forma sobtada.
Cobertura d’assistència sanitària il·limitada.
Atenció en centres del més alt nivell de qualitat.
La llicència federativa de la FCT serà obligatòria per a tots els alumnes de l'Escola de Tennis, siéndo el Club de Sant Pol de Marl'encarregat de tramitar-la. Aquesta Té un caràcter anual (de gener a desembre) o trimestral (d'octubre a desembre).
Per Jugadors/es fins a 8 anys (categoria Sub-8): 18,30€
Per Jugadors/es entre 9 i fins a 18 anys (Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Júnior): 36,30€
Jugadors/es a partir de 19 anys: 58€